Styrelsen

Styrelsen är samfällighetens verkställande organ och består av sex ledamöter som utses två vardera av bostadsrättsföreningarnas styrelser. Det är styrelsens ansvar att besluta om firmateckningen och företräda föreningen.

Styrelsens viktigaste uppdrag är den löpande verksamheten i samfälligheten, att förvalta fastigheten och upprätta leverantörsavtal för drift, underhåll och anlitade tjänster. Inför föreningsstämma är det styrelsens ansvar att upprätta årsredovisning.

Nuvarande styrelse konstituerade sig den 26 maj 2021.

Lättast att komma i kontakt med styrelsen är via kontakta styrelsen.

Ordförande
Sebastian Nordgren (BRF Capitolium)

Vice ordförande
Sören Andersson (BRF Colosseum)

Ekonomiansvarig
Oscar Norberg (BRF Palatinen)

Sekreterare
Gun Selldén (BRF Colosseum)

Ledamot
Thomas Rundin (BRF Palatinen)

Ledamot
Darian Hassan (BRF Capitolium)